C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данните данни

     В качеството си на администратор на лични данни, в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД), Административен съд – Пазарджик Ви предоставя следната информация:

 1. Данни за контакт с администратора:

Адрес: гр. Пазарджик 4400, ул. „Константин Величков“ № 20 ет. 5

Работно време: понеделник – петък, 08:30 ч. – 17:00 ч.

Електронна поща: pazardzhik-adms@justice.bg

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:

Александрина Калоферова – съдебен помощник в Административен съд – Пазарджик, тел. 034/407231,

електронна поща: zld@pz-adc.justuce.bg

Данните за контакт с длъжностното лице по защита на данните се използват само по въпроси относно обработването на Ваши лични данни от Административен съд – Пазарджик в качеството на администратор на лични данни, както и за упражняване на правата Ви по Общия регламент относно защитата на данните.

 

 1. Категории лични данни, обработвани от Административен съд – Пазарджик, цели на обработването и правно основание за обработването им:

      Административен съд – Пазарджик, в качеството си на администратор по смисъла на чл. 4, т. 7 от ОРЗД, обработва лични данни за постигане на следните цели, които отразяват и основанията за тяхното обработване:

 1. Изпълнение на правомощията на Административен съд – Пазарджик и спазване на законови задължения.

    Обработват се лични данни на лица (страни и техни процесуални представители), които сезират съда с искови молби, жалби, протести, предложения и други искания, както и на лицата, допуснати в качеството им на свидетели, по дела, образувани в Административен съд – Пазарджик, с цел тяхното индивидуализиране. Това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, данни, свързани с присъди и/или данни, касаещи здравословното състояние. Данните за съответните лица се използват за служебни цели, като установяване на връзка по телефон, за изпращане на призовки, съдебни книжа и друга кореспонденция, касаещи движението и обработването на съдебните дела.

Обработват се лични данни на вещи лица и преводачи, назначени по образуваните в съда дела. Това са данни, свързани с тяхната физическата идентичност, както и данни по повод изплащане на техните възнаграждения.

Правното основание за обработване на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ и „д“ от ОРЗД.

 1. Управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност.

     Обработват се лични данни на кандидати за работа, на магистрати и съдебни служители в Административен съд – Пазарджик, на физически лица, изпълнители по договори и на стажант-юристи в Административен съд – Пазарджик. Това са данни, свързани с физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало и за здравословното състояние на лицата. Целта на използването на личните данни произтича от законовите задължения във връзка с правоотношенията на лицата и финансовата отчетност. Информацията, която се обработва е в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по конкретния договор. Достъпът до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

Личните данни не се използват повторно за несъвместими цели. Тяхното обработване се свежда до целите, за които данните се събират, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели.

Правното основание за обработване на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, буква „б“ от ОРЗД.

 

 1. Образователни инициативи на Административен съд – Пазарджик.

   За тази цел се обработват лични данни на лица, които изразяват своето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработването. С оглед инициативата това са данни свързани с физическа, културна или социална идентичност. Използването на личните данни е за постигане на целите на инициативата, за изпращане на кореспонденция, за информиране на обществеността за резултатите от нея.

Правното основание за обработване на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „а“ и чл. 9, пар. 2 буква „а“ от ОРЗД.

 1. Създаване и функциониране на канал за вътрешно подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

    Oбработват се лични данни на лица, които подават сигнал за нарушение, станало им известно в работен контекст, както и на лицата, които ги подпомагат в процеса на подаване на сигнал, и лицата, свързани със сигнализиращото лице. Личните данни се обработват за целите на осигуряването на защитата на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите им задължения или в друг работен контекст по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, както и за изпълнение на съответните законови задължения. Личните данни се съхраняват в срок, който се определя при отчитане на следните критерии: 1. времето за извършване на проверката по сигнала; 2. времето, необходимо за по-нататъшни разследвания и 3. времето за съхранение на сигнала, съгласно чл. 18, ал. 2, т. 9 от ЗЗЛПСПОИН.

Правното основание за обработване на тези лични данни се съдържа в чл. 6, пар. 1, б. „в“ от ОРЗД, във връзка със задълженията, които произтичат от ЗЗЛПСПОИН.

      

 

 

 • Категории получатели на лични данни извън структурата на Административен съд – Пазарджик

Административен съд – Пазарджик разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат законово основание за получаването им. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните. Те може да са:

 • държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Сметна палата, ГДИТ и други);
 • банки, с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на магистратите и служителите в Административен съд – Пазарджик и на други лица при изплащане на суми при наличие на правно основание;
 • за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица.

Административен съд – Пазарджик не разкрива и не използва лични данни за целите на директния маркетинг.

 

 1. Срок за съхранение на личните данни

Административен съд – Пазарджик обработва и съхранява лични данни в период с минимална продължителност, съобразена с целите за обработка и предвидените в действащото законодателство срокове. В зависимост от вида на данните, срокът за съхранение е регламентиран в Номенклатура на делата със срокове на съхраняване.

Съгласно Номенклатурата документи, които имат временно оперативно-справочно значение, са със срокове за запазване 6 месеца, 3, 5, 10 или 20 години, а документи, които имат по-продължително практическо и дългосрочно справочно значение за съда или уреждат трудовоправните отношения на служителите са със срокове за запазване – 10, 25, 50 или 100 години. Със срок „постоянен“ в Административен съд – Пазарджик се съхраняват годишните статистически отчети за наличните лица, отработено време, средствата за работната заплата и други разходи на труд, годишните отчетни доклади за дейността на съда, годишните статистически отчети за дейността по административни дела, протоколи на експертна комисия с приложени описи и исторически справки.

 

 1. Права на субектите на данни и ред за упражняването им

Във връзка с обработване на личните им данни лицата имат възможност да реализират следните свои права:

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 2. Право на коригиране, когато личните данни са непълни или неточни;
 3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
 4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;

Посочените в Общия регламент права може да упражните с писмено или електронно заявление до Административен съд – Пазарджик. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за Вашето идентифициране като субект, да конкретизирате искането си и предпочитаната форма за комуникация и действия по Вашето искане. Искането трябва да бъде подписано, датирано и с посочен адрес за кореспонденция.

 

 1. Правото на жалба до надзорен орган и до съда

При нарушение на правата им по Регламент (ЕС) 2016/679 и по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) субектите на данни имат право:

 • да подадат жалба пред Комисията за защита на личните данни, когато техни права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени. По отношение на личните данни, обработвани в контекста на правораздавателната дейност, правото на жалба се упражнява пред Инспектората към Висшия съдебен съвет, който е компетентен надзорен орган, съгласно чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД;
 • да обжалват действия и актове на администратора и на обработващия лични данни по реда на чл.39 от ЗЗЛД и пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Административен съд – Пазарджик не прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

 

Значение на предоставените лични данни

Обработването на лични данни от Административен съд – Пазарджик е задължително изискване при изпълнение на правомощията му и законовите задължения. Непредоставянето на Вашите лични данни не позволява предприемане на действия по Ваши искания.

С Ваше съгласие обработваме личните данни, когато доброволно преценявате да участвате в обявени инициативи на Административен съд – Пазарджик. В тези случаи имате право по всяко време да оттеглите съгласието си. Оттеглянето на съгласието води до преустановяване на участието Ви в съответната инициатива, предвид отпадане на възможността за по-нататъшно обработване на личните Ви данни.

 

От какви източници получаваме лични данни

В Административен съд – Пазарджик се обработват лични данни, предоставени от физически лица, за които се отнасят, както и от други лица в предвидените от нормативен акт случаи.

 

 Информация за интернет сайта на Административен съд – Пазарджик

Сайтът на Административен съд – Пазарджик използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. На интернет страницата на съда се използват „бисквитки” във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ. „Бисквитките“ служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.

Чрез съответна настройка на Вашия браузер можете винаги да изключите както нашите „бисквитки“, така и „бисквитките“ на трети страни. В случай че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени „бисквитки“ и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

Промени в информацията за защита на личните данни (политиката за прозрачност спрямо субектите на данни)

Запазваме правото да променяме политиката си за прозрачност на обработването при настъпване на нови обстоятелства, които имат значение за упражняването на Вашите права като субект на данни.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация